Hansa-Brandenburg C.I 26.17 havaroval 1. 5. 1919 u Buchlovic